A narrative review of machine learning as promising revolution in clinical practice of scoliosis

Kai Chen, Xiao Zhai, Kaiqiang Sun, Haojue Wang, Changwei Yang, Ming Li