Profiles of alternative splicing landscape in breast cancer and their clinical significance: an integrative analysis based on large-sequencing data

Jun-Xian Du, Yong-Lei Liu, Gui-Qi Zhu, Yi-Hong Luo, Cong Chen, Cheng-Zhe Cai, Si-Jia Zhang, Biao Wang, Jia-Liang Cai, Jian Zhou, Jia Fan, Zhi Dai, Wei Zhu