A graphical guide for constructing a finite element model of the cervical spine with digital orthopedic software

Weidong Wu, Zhihua Han, Bin Hu, Chun Du, Zehua Xing, Chao Zhang, Jianqing Gao, Bin Shan, Chun Chen