Upgraded nomograms for the prediction of complications and survival in patients with colorectal liver metastases treated with neoadjuvant chemotherapy followed by hepatic resection

Qichen Chen, Rui Mao, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Hong Zhao, Jianqiang Cai