Roles of NANOGP8 in cancer metastasis and cancer stem cell invasion during development of castration-resistant prostate cancer

Yi Sui, Wei Zhang, Rujian Zhu, Lili Gao, Ting Cao, Chuhong Chen, Min Gong, Hongbo Zhu, Tao Tang, Bo Yu, Tao Yang