The predictive value of urinary kidney injury molecular-1 for long-term graft function in kidney transplant patients: a prospective study

Minyan Zhu, Zhejun Chen, Yuehan Wei, Yanhong Yuan, Liang Ying, Hang Zhou, Xiajing Che, Min Fang Zhang, Zhaohui Ni, Ming Zhang, Shan Mou