Albumin-bilirubin index and platelet-albumin-bilirubin index contribute to identifying survival benefit candidates in patients with hepatocellular carcinoma and Child-Pugh grade A undergoing transcatheter arterial chemoembolization with sorafenib treatment

Keshu Hu, Jia Yuan, Bei Tang, Feng Zhang, Shenxin Lu, Rongxin Chen, Lan Zhang, Zhenggang Ren, Xin Yin