Comparison of capecitabine-based regimens with platinum-based regimens in Chinese triple-negative breast cancer patients with liver metastasis

Yimeng Chen, Yin Guan, Jiayu Wang, Fei Ma, Yang Luo, Shanshan Chen, Pin Zhang, Qing Li, Ruigang Cai, Qiao Li, Hongnan Mo, Ying Fan, Weihong Zhao, Binghe Xu