Co-existence of myopia and amblyopia in a guinea pig model with monocular form deprivation

Lu Tian, Ya-Tu Guo, Ming Ying, Yang-Chen Liu, Xuan Li, Yan Wang