A phase III study on neoadjuvant chemotherapy versus neoadjuvant toripalimab plus chemotherapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma: Henan Cancer Hospital Thoracic Oncology Group 1909 (HCHTOG1909)

Yan Zheng, Xian-Ben Liu, Hai-Bo Sun, Jinliang Xu, Sining Shen, Yu-Feng Ba, Ming Yan, Zimin Qin, Bao-Xing Liu, Zong-Fei Wang, Shi-Lei Liu, Rui-Xiang Zhang, Pei-Nan Chen, Guang-Hui Liang, Dongfeng Yuan, Zhen-Xuan Li, Qi Liu, Hao-Ran Wang, Hao-Miao Li, Hongwei Lv, Xiaochao Ma, Jianping Zhu, Yong-Kui Yu, Wen-Qun Xing, written on Henan Cancer Hospital Thoracic Oncology Group (HCHTOG)