Pyrotinib versus trastuzumab emtansine for HER2-positive metastatic breast cancer after previous trastuzumab and lapatinib treatment: a real-world study

Feng Li, Fengrui Xu, Jianbin Li, Tao Wang, Li Bian, Shaohua Zhang, Zefei Jiang