Analysis of the autoimmune response against BP180 in patients with Alzheimer’s disease

Ya-Nan Wang, Christoph M. Hammers, Xuming Mao, Hong-Zhong Jin, Jing Yuan, Li Li