Changes in cognitive function and related brain regions in chronic benzene poisoning: a case report

Jiaojiao Hu, Enyan Yu, Zhengluan Liao