Habitual consumption of alcohol with meals and lung cancer: a Mendelian randomization study

Chongxiang Chen, Qiaozhen Hu, Jiaojiao Wang, Tianmeng Wen, Chaoyang Zhu, Weiyan Tan, Xuelin Chen, Qingyu Zhao, Wei Wang, Huijiao Cao, Huan Li