The role of primary tumor SUVmax in the diagnosis of invasion depth: a step toward clinical T2N0 esophageal cancer

Dong Lin, Guobing Liu, Dongxian Jiang, Yangli Yu, Hao Wang, Hongcheng Shi, Lijie Tan