Effect of liver injury on prognosis and treatment of hospitalized patients with COVID-19 pneumonia

Guo-Guang Ma, Ya-Xing Shen, Ling Wu, Zhe Luo, Chou-Wen Zhu, Shi-Yao Chen, Kai-Huan Yu, Feng Li