The value of lactate/albumin ratio for predicting the clinical outcomes of critically ill patients with heart failure

Wenqin Guo, Lingyue Zhao, Hanjun Zhao, Fanfang Zeng, Changnong Peng, Wenyu Guo, Hongbing Yan