Association of apnea-hypopnea index during rapid eye movement sleep with insulin resistance in patients with suspected obstructive sleep apnea: a cross-sectional study

Juanjuan Zou, Yupu Liu, Huajun Xu, Lili Meng, Jianyin Zou, Yingjun Qian, Bin Chen, Hongliang Yi, Jian Guan, Shankai Yin