High serum gamma-glutamyl transpeptidase concentration associates with poor postoperative prognosis of patients with hepatitis B virus-associated intrahepatic cholangiocarcinoma

Bo Zhang, Shuang Liu, Binghai Zhou, Lei Guo, Hui Li, Jiuliang Yan, Wentao Zhang, Mincheng Yu, Zheng Chen, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Qinghai Ye