Plasma cytokines interleukin-18 and C-X-C motif chemokine ligand 10 are indicative of the anti-programmed cell death protein-1 treatment response in lung cancer patients

Yida Wang, Hanxiao Chen, Tianzhuo Zhang, Xue Yang, Jia Zhong, Yuyan Wang, Yujia Chi, Meina Wu, Tongtong An, Jianjie Li, Xinghui Zhao, Zhi Dong, Ziping Wang, Jun Zhao, Minglei Zhuo, Jing Huang