The effect of 1.9-mm versus 2.4-mm probes in transbronchial cryobiopsies for interstitial lung diseases: a prospective analysis

Guowu Zhou, Yanhong Ren, Jun Li, Ting Yang, Nan Su, Ling Zhao, Shumeng Wang, Dan Wang, Ying Li, Zheng Tian, Ruihong Liu, Huaping Dai, Chen Wang