Identification of crucial genes mediating abdominal aortic aneurysm pathogenesis based on gene expression profiling of perivascular adipose tissue by WGCNA

Siliang Chen, Dan Yang, Bao Liu, Yuexin Chen, We Ye, Mengyin Chen, Yuehong Zheng