Surface-treated 3D printed Ti-6Al-4V scaffolds with enhanced bone regeneration performance: an in vivo study

Guangdao Zhang, Pengyu Zhao, Lin Lin, Limei Qin, Zhiguang Huan, Sander Leeflang, Amir A. Zadpoor, Jie Zhou, Lin Wu