Clinical results and complications associated with oblique lumbar interbody fusion technique

Cheng Cheng, Kai Wang, Can Zhang, Hao Wu, Fengzeng Jian