Prognostic factors for pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: a multicenter study in China

Haitao Shang, Tao Bai, Shenghua Zhu, Xiaoqian Yang, Chang Liu, Dong Xu, Yuzheng Zhuge, Yuhu Song, Xiaohua Hou