Automatic prediction of treatment outcomes in patients with diabetic macular edema using ensemble machine learning

Baoyi Liu, Bin Zhang, Yijun Hu, Dan Cao, Dawei Yang, Qiaowei Wu, Yu Hu, Jingwen Yang, Qingsheng Peng, Manqing Huang, Pingting Zhong, Xinran Dong, Songfu Feng, Tao Li, Haotian Lin, Hongmin Cai, Xiaohong Yang, Honghua Yu