Clinical findings in a group of COVID-19 patients: a single-center retrospective study

Fang Ji, Liang Wang, Chunyang Li, Liping Wang, Jungui Hao, Mingjia Dai, Yan Liu, Xiucheng Pan, Juanjuan Fu, Li Li, Guangde Yang, Jianye Yang, Xiao Zhang, Jiachuan Wang, Renhao Wang, Xuebing Yan, Bing Gu