Original Article


miR-126-3p contributes to sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma via downregulating SPRED1

Wenliang Tan, Zhirong Lin, Xianqing Chen, Wenxin Li, Sicong Zhu, Yingcheng Wei, Liyun Huo, Yajin Chen, Changzhen Shang

Download Citation