Elevated lipoprotein(a) and risk of coronary heart disease according to different lipid profiles in the general Chinese community population: the CHCN-BTH study

Chunyue Guo, Han Cao, Guangliang Shan, Wei Zhao, Han Zhang, Kaijun Niu, Ze Cui, Naijun Tang, Kuo Liu, Li Pan, Xiaoyan Han, Zhengfang Wang, Ge Meng, Jixin Sun, Anqi Shan, Yuxiang Yan, Huijing He, Zhiyuan Xu, Yajing Cao, Wenjuan Peng, Yanyan Sun, Yunyi Xie, Xiaohui Liu, Bingxiao Li, Fuyuan Wen, Ling Zhang