CMTM8 as an LPA1-associated partner mediates lysophosphatidic acid-induced pancreatic cancer metastasis

Weidong Shi, Chenyue Zhang, Zhouyu Ning, Yongqiang Hua, Ye Li, Lianyu Chen, Luming Liu, Zhen Chen, Zhiqiang Meng