Impact of anesthesia methods on perioperative systemic inflammation and long-term outcomes in patients undergoing surgery for hepatocellular carcinoma: a propensity score-matched analysis

Hao Zhang, Kefang Guo, Xingfeng Sun, Yi Liu, Ziwen Zhong, Wenchang Zhou, Weian Zeng, Lu Wang, Juan P. Cata, Wankun Chen, Changhong Miao