A multi-center study of prediction of macular hole status after vitrectomy and internal limiting membrane peeling by a deep learning model

Yijun Hu, Yu Xiao, Wuxiu Quan, Bin Zhang, Yuqing Wu, Qiaowei Wu, Baoyi Liu, Xiaomin Zeng, Ying Fang, Yu Hu, Songfu Feng, Ling Yuan, Tao Li, Hongmin Cai, Honghua Yu