Diagnosis and management of protracted bacterial bronchitis: a survey of Chinese pediatricians

Qinyuan Li, Ziyao Guo, Yuanyuan Li, Guangli Zhang, Xiaoyin Tian, Ruixue Gu, Zhengxiu Luo