Rapid, accurate, multifunctional and self-assisted vision assessment and screening with interactive desktop autostereoscopy

Xiaoke Li, Jing Zhong, Yiyao Wang, Hantao Zhang, Jinrong Li, Kunyang Li, Li Gu, Min Zheng, Jin Yuan, Hang Fan, Dongyan Deng, Yao Wang, Jianying Zhou