Poor consistency between reflux symptom index and laryngopharyngeal pH monitoring in laryngopharyngeal reflux diagnosis in Chinese population

Jun-Yao Wang, Tao Peng, Li-Li Zhao, Gui-Jian Feng, Yu-Lan Liu