Endometrial cavity fluid is associated with deleterious pregnancy outcomes in patients undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a retrospective cohort study

Wen-Xiu Zhang, Lian-Bao Cao, Ying Zhao, Jing Li, Bo-Feng Li, Jia-Nan Lv, Lei Yan, Jin-Long Ma