A narrative review of intraoperative floppy iris syndrome: an update 2020

Xue Yang, Zhaochuan Liu, Zhigang Fan, Andrzej Grzybowski, Ningli Wang