Dissociation between airway and systemic autoantibody responses in chronic obstructive pulmonary disease

Zhenyu Liang, Fei Long, Kuimiao Deng, Fengyan Wang, Jing Xiao, Yuqiong Yang, Dongying Zhang, Weili Gu, Jiaxuan Xu, Wenhua Jian, Weijuan Shi, Jinping Zheng, Xin Chen, Yang Gao, Qun Luo, Martin R. Stampfli, Tao Peng, Rongchang Chen