The patterns and management of fracture patients under COVID-19 outbreak in China

Pei Yu, Chuanlong Wu, Chengyu Zhuang, Tingjun Ye, Yin Zhang, Jingfeng Liu, Lei Wang