Surgical outcomes and survival for T4 gastric cancer extending to the transverse colon

Gang-Cheng Wang, Ying-Jun Liu, Chong-Qing Gao, You-Cai Wang, Hui-Fang Lv, Bei-Bei Chen, Cai-Yun Nie, Xiao-Bing Chen, Su-Xia Luo