The emerging prospects of circular RNA in tumor immunity

Lingjiao Meng, Pingan Ding, Sihua Liu, Ziyi Li, Meixiang Sang, Baoen Shan