The role of carbon-ion radiotherapy in the treatment of adenoid cystic carcinoma of the nasopharynx

Jiyi Hu, Weixu Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu