Carbon-ion radiotherapy in the treatment of radiation-induced second primary malignancies

Jing Yang, Jing Gao, Jiyi Hu, Weixu Hu, Xianxin Qiu, Qingting Huang, Lin Kong, Jiade J. Lu