Original Article


Using arterial phase hyperenhancement on CT instead of gadoxetic acid arterial phase enhancement may improve the diagnostic performance for hepatocellular carcinoma

Hehan Tang, Feifei Gao, Yi Wei, Liping Deng, Qian Li, Yuan Yuan, Tong Zhang, Guoyong Chen, Shan Yao, Xiaocheng Wei, Lisha Nie, Bin Song, Zhenlin Li

Download Citation