Original Article


Oxygen pulse variation in symptomatic patients with suspected coronary artery disease: a diagnostic analysis

Shangwei Huang, Lijie Wang, Jimin Li, Lan Ma, Xiaoyan He, Qi Zhang, Ying Li

Download Citation