Original Article


Insufficient sleep disrupts glucose metabolism during pregnancy by inhibiting PGC-1α

Hao Wu, Cong Lu, Xing Li, Xianming Xu, Sufang Wu

Download Citation