Original Article


Classification of solid pulmonary nodules using a machine-learning nomogram based on 18F-FDG PET/CT radiomics integrated clinicobiological features

Caiyue Ren, Mingxia Xu, Jiangang Zhang, Fuquan Zhang, Shaoli Song, Yun Sun, Kailiang Wu, Jingyi Cheng

Download Citation