Original Article


Investigation of hub genes and immune infiltration in androgenetic alopecia using bioinformatics analysis

Yuan Zhou, Zhongbo Huang, Chen Wang, Jinping Su, Ping Jiang, Lili Li, Jinglin Qin, Zhi Xie

Download Citation