Original Article


MyD88 deficiency aggravates the severity of acute pancreatitis by promoting MyD88-independent TRIF pathway-mediated necrosis

Du-Jiang Yang, Xiao-Dong Wang, Xiao-Ying Fu, Hui-Min Lu, Zong-Guang Zhou, Yong Liu

Download Citation