Original Article


NLRP3 mediates trophoblastic inflammasome activation and protects against Listeria monocytogenes infection during pregnancy

Yu Gao, Min Zhou, Wen Zhang, Jinxing Jiang, Zhibin Ouyang, Yuanfang Zhu, Ning Li

Download Citation